No749嫩模索菲奶茶店的小公主清纯迷人8P头条女神

No749嫩模索菲奶茶店的小公主清纯迷人8P头条女神

若因霍乱吐泻,顿亡津液,则血液之虚者愈虚。 又食、痰、血数者,皆无知之物,不能移动,故常在其处。

盖脑液下渗也,俗名脑漏,防风汤。 下行之卫气迎上行之邪气,故其作日早也。

 不因外感而内热,胃火上冲者,治宜清降,石膏所必用也。 此病饮食不能,胸膈烦而腹不满,吐之则邪减,邪尽病自已。

痪者,涣也,血气散涣而无用也。加柴胡、丹皮、山栀。

此皆言内气上壅者,若气虚下陷则亦聋。食索粉片积,用紫苏浓煎汁,和杏仁泥服之即散。

以水在皮肤,不在腹内,故外有胀形,而内无满喘也。 盖表阳被邪所郁,方欲就温暖以宣通。

Leave a Reply