jk制服r18福利姬在线

jk制服r18福利姬在线

条文:五风初患不足证,通明补肾决明参,生地桔车茺芍细,引经窜散少加军。经云:小肠者受盛之官,化物出焉。

足少阴肾二十七,涌泉然谷照海出,太溪水泉连大钟,复溜交信筑宾立,阴谷横骨趋大赫,气穴四满中注得,盲俞商曲石关蹲,阴都通谷幽门值,步廊神封出灵墟,神藏或中俞府毕。[31]从气街下行,膝上一尺二寸许,中行左右各三指捺,  上有肉起如伏兔之状,故名伏兔,在此肉起后,交纹中,髀关穴也。

针后出脓之时,气虚惊悸者,宜服内托安神散。[2]头维穴随皮针三分,禁灸。

盖疔者,如丁钉之状,其形小,其根深,随处可生。[21]从三焦俞行十四椎下,与脐平,去脊中二寸,正坐取之,肾俞穴也。

 然刺穴必兼有腰痛不能转移者,方可刺之,即出血亦不可过多,多则令人身扑,面见脱色。注:[1]足太阳之脉,起目内眦睛明穴,从睛明循行攒竹、曲差、五处,  上额交颠,入承光穴,从承光循行通天穴。

[3]百劳穴,主治满身发热,虚汗盗汗津津不止。初觉贵乎早治,十证十全;稍迟者,十全五六;失治者,十坏八九。

Leave a Reply