sm脚奴调教丨原创在线视频软件

sm脚奴调教丨原创在线视频软件

辛味属阳,故走上焦之气分。阳明为胃土之府,土邪必伤水,故足少阴之脉沉,沉者,气衰不振之谓。

五脏之痹,上文虽已详言,然犹有其辨者如此,又可因之以知其聚在何脏也。三阳者,即六腑也。

足太阳之脉,起于目内,上额交巅,入络脑,下项挟脊,抵腰中,下至足之小趾。以上二节,一言冬宜闭藏,一言夏宜疏泄、冬不藏精则病温,夏不汗泄则病疟,阴阳启闭,时气宜然。

寒则留之,气至迟也。应前文以重申之,亦可谓谆谆矣。

阴气多而阳气少,则其发日远,阳气多而阴气少,则其发日近,此胜复相薄,盛衰之节,疟亦同法。宗气出于喉咙而行呼吸,其以温分肉、养骨节、通腠理者,是卫气化于宗气也。

故凡以老人而衰于上者,其终可知;少壮而衰于下者,其始可知,皆逆候也。邪在阳明,则胃病及脾,故善饥不能食而支满腹大也。

Leave a Reply